Privacybeleid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle bedrijven, instellingen en personen die met CoolVaria in contact zijn geweest.
2. Alle projecten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door CoolVaria is bevestigd.
3. Afspraken met personeel binden CoolVaria niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze voorwaarden en garantievoorwaarden door het inschakelen van de diensten van CoolVaria, in welke vorm dan ook.
5. Indien ten aanzien van bepaalde in deze voorwaarden geregelde onderwerpen uitsluitingen zijn overeengekomen, gelden de voorwaarden en garantievoorwaarden voor het overige van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen afwijkingen gelden slechts voor het betreffende project, tenzij schriftelijk anders is bevestigd.

annuleringen

Bestellingen in behandeling kunnen kosteloos worden geannuleerd. In dit geval zijn er geen extra kosten van toepassing.

Garantie

Op alle producten zit minimaal 24 maanden garantie op fabricagefouten (uitzondering: schade als gevolg van glasbreuk, rubbers, hang- en sluitwerk). Als een product bij levering beschadigd is, mag je het product binnen 14 dagen retourneren. Laat het ons dan tijdig weten via e-mail, zodat we zo snel mogelijk voor vervanging kunnen zorgen.
Bestellingen worden verzonden met TNT Post, DPD, Transportbedrijven etc. tenzij anders overeengekomen.

Leveringsvoorwaarden van CoolVaria

1. Op al onze producten zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld in de betreffende productinformatie. Als de klant zich niet bevindt in het land van waaruit het product wordt verzonden, is de klant verantwoordelijk voor eventuele omzetbelasting of invoerrechten die verschuldigd zijn in het land van bestemming.
2. Alle aanbiedingen van CoolVaria zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Als een product onverhoopt niet beschikbaar is, wordt u onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld en krijgt u mogelijk een alternatief aangeboden of wordt u binnen 5 werkdagen via bankoverschrijving terugbetaald.
3. CoolVaria heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Als u door deze acties wordt beïnvloed, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. U behoudt zich dan het recht voor om uw bestelling te annuleren.
4. Samengestelde prijsopgaven houden geen verplichting in tot levering van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de voor de gehele bestelling opgegeven prijs.
5. Ten aanzien van alle aangeboden producten gelden naast de in online informatie vermelde producten de normale en gebruikelijke toleranties. We behouden ons het recht voor op kleine afwijkingen van afbeeldingen en/of beschrijvingen in online informatie. Dergelijke uitweidingen ontslaan de klant in geen geval van zijn/haar verplichtingen zoals bepaald in de overeenkomst.
6. De in offertes opgenomen of gecommuniceerde afbeeldingen, ontwerpen en maten zijn slechts een algemene weergave van de aangeboden producten. Wijzigingen in de constructie, die enigszins afwijken van de daadwerkelijke uitvoering weergegeven op de foto's, ontwerpen of afmetingen, maar die de technische en esthetische aspecten van het product niet wezenlijk wijzigen, verplichten CoolVaria niet tot enige schadevergoeding en geven de klant geen recht op ontvangst van de geleverde goederen weigeren.
7. De algemene betalingsregel is dat levering geschiedt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving of op een andere tussen CoolVaria en koper overeengekomen wijze. Levering met factuur is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. De zaak blijft eigendom van CoolVaria totdat het overeengekomen bedrag volledig aan CoolVaria is betaald.
8. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd de volgende gegevens op te geven: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalwijze en eventueel uw banknummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. De verzamelde informatie wordt gebruikt om bestellingen te verwerken en uw toekomstige winkelervaring te verbeteren. Indien nodig gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. Financiële informatie wordt alleen gebruikt om u te factureren voor de producten en diensten die u afneemt. We behouden ons het recht voor om uw IP-adres te registreren voor het geval we te maken krijgen met problemen met de server. Uw IP-adres kan worden gebruikt om algemene demografische informatie te verzamelen, zodat wij een bezoekersprofiel kunnen samenstellen en het gebruik van onze website kunnen beoordelen. Deze informatie helpt ons om de website verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld qua design en lay-out. U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde opvragen en indien nodig wijzigen of verwijderen. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor duidelijk gecommuniceerde doeleinden. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. CoolVaria registreert alleen gegevens die nodig zijn om bestellingen te verwerken en met de klant te communiceren. CoolVaria zal uw gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of uw gegevens aan derden ter beschikking stelt, behalve in de gevallen waarin zij hier wettelijk toe verplicht zijn.
9. Levertijd is tussen de 1 en 5 werkdagen; dit is een indicatie en geen exacte deadline. We kunnen deze deadlines respecteren omdat we de producten op voorraad hebben. Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn dan bieden wij u een alternatief aan. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. CoolVaria is in geen geval aansprakelijk voor schade indien de vermelde levertijd niet wordt gerespecteerd.
10. CoolVaria verzendt bestellingen over het algemeen met TNT Post, UPS Express of koerier. Bestellingen die op een andere wijze worden verzonden, worden alleen gedaan indien overeengekomen en nadat de betaling voor het te leveren product door CoolVaria is ontvangen.
11. CoolVaria brengt kosten in rekening voor verzendingen zowel in Nederland als naar het buitenland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
12. Je kunt je bestelling binnen 14 dagen annuleren als je niet tevreden bent met de bestelling. Het product kan alleen worden geretourneerd na voorafgaande melding aan ons en alleen als de verpakking ongeopend is (kosten voor het retourneren worden niet vergoed tenzij anders aangegeven). Bij schade of verlies zorgt CoolVaria voor de levering van nieuwe goederen. Als de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 30 dagen.

13. Algemene Leveringsvoorwaarden / Advies:
– Verwijder alle voorwerpen die de levering kunnen belemmeren (kasten, schilderijen, lampen, enz.). Dek kwetsbare vloeren en muren af ​​en/of verwittig onze chauffeurs.
– Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan ​​na de eerste deur. Wij zijn graag bereid om te helpen met het plaatsen van de meubels binnen.
– Vermijd annuleringskosten; zorg ervoor dat er iemand aanwezig is gedurende de opgegeven tijdspanne.
– Als meubels niet mee naar binnen kunnen en alternatieve transportmiddelen moeten worden gebruikt (katrolblok of lift), draagt ​​de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de risico's en extra gemaakte kosten.
– CoolVaria behoudt zich het recht voor de levering te annuleren wanneer de chauffeurs aangeven dat een verantwoorde levering niet kan worden gegarandeerd. – Eventuele extra kosten (transport- of liftkosten) worden aan de klant doorberekend.
– Het is mogelijk dat door verkeersdrukte of andere onvoorziene omstandigheden de levering niet binnen de opgegeven tijdsindicatie plaatsvindt.
14. Als je bij ontvangst merkt dat de levering niet overeenkomt met je bestelling, neem dan contact met ons op via info@coolvaria.com. U kunt ons ook mailen als u klachten heeft van welke aard dan ook.

Overschrijding van levertijden

1. De langste levertijd is 30 dagen na ontvangst van betaling. Bij overschrijding van deze termijn wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt hem de mogelijkheid geboden de overeenkomst te ontbinden dan wel de bestelling te annuleren.
2. Incidenten bij het bedrijf of bij een van haar toeleveranciers als gevolg van overmacht, zoals onder meer: ​​oorlog, mobilisatie, oproer, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere transportbelemmeringen, stagnatie, respectievelijke beperkingen op of stopzetting van openbaar nut bevoorrading, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, vakbondsacties die de productie onmogelijk maken, overheidsmaatregelen, niet-aanvoer van benodigde materialen en halffabrikaten door derden aan CoolVaria en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land herkomst van materialen en/of halffabrikaten, die de normale bedrijfsuitoefening verstoren en de uitvoering van een project vertragen of onmogelijk maken, bevrijden CoolVaria van het naleven van de overeengekomen termijn en van het nakomen van haar verplichtingen, zonder dat de klant enig recht op vergoeding van kosten, schade of rente. In geval van overmacht zal CoolVaria de klant hiervan direct op de hoogte stellen! lijk. Binnen acht dagen na deze kennisgeving heeft de klant het recht de bestelling schriftelijk te annuleren, maar is hij verplicht CoolVaria te vergoeden voor het reeds opgeleverde deel van het project.

Aansprakelijkheid

1. CoolVaria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook en van welke oorsprong dan ook, ontstaan ​​anders dan door de klant te bewijzen opzet of grove schuld en dan nog slechts tot maximaal het bedrag van de door CoolVaria geleverde werkzaamheden of producten of een deel daarvan.
2. De afnemer is verplicht CoolVaria te vergoeden en te vrijwaren voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden jegens CoolVaria voor schade veroorzaakt door of als gevolg van het geleverde product.

geschillen

1. Een geschil ontstaat wanneer een partij verklaart dat dit het geval is.
2. Op alle overeenkomsten en transacties met CoolVaria is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende organen.

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden en garanties niet voorzien, ligt de beslissing uitsluitend bij CoolVaria.

Behandeling van klachten

Indien zich een probleem voordoet met een besteld product adviseren wij u als volgt te werk te gaan: u dient ons een e-mail te sturen waarin u de klacht omschrijft en uw factuurgegevens vermeldt. Het product dient te worden bezorgd of verzonden naar CoolVaria in Utrecht. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Na reparatie van het product wordt het zonder extra kosten teruggestuurd naar de klant.

Privacybeleid van CoolVaria

CoolVaria respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. CoolVaria zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

CoolVaria gebruikt de verzamelde informatie om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden kunt u ons een e-mail sturen waarin u dit laatste vermeldt aan info@CoolVaria.com.

Gegevens over het gebruik van onze site en feedback die we krijgen van bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

CoolVaria verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet.

CoolVaria zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij CoolVaria.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te zetten naar servers van aan CoolVaria gelieerde bedrijven in Nederland. Uw gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. CoolVaria gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonlijke identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat CoolVaria tijdens uw winkelervaring op haar website geen cookies ontvangt.

Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van CoolVaria, dan kunt u ons hierover een e-mail sturen. Onze klantenservice helpt je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Contact-, BTW-, Bank- en KvK-gegevens

CoolVaria is onderdeel van PT-S International BV.
Ravenswade 150R
3429LD Nieuwegein
Nederland
E-mail: info@pt-s.com

BTW: NL-805085841B01

ABNAMRO 58.91.18.501
BIC: ABNANL2A
Iban: nl44abna0589118501

KvK (Utrecht): 30135783